Android Progress Bar Example

A progress bar is a visual indication of an extended computer process such as a file download, file transfer or an application installation. In Android we have two types of progress bar, a spinning wheel or a horizontal bar.A spinning wheel is used when we don't know the length of the process and a horizontal bar for representing the progress of the current operation changing the length as the operation progresses.

You can also set the horizontal bar to represent an indeterminate mode by using the method setIndeterminate(true). Let's say you have a file download process from a remote server then you can set the progress bar to indeterminate until the connection is established and then set it to regular progress bar as the file download starts. In this example we will review how to use both the spinning wheel and the horizontal progress bar.

Android spinning wheel progress bar
Android horizontal progress bar
Android horizontal progress bar file download complete

Android Manifest

<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  package="com.as400samplecode"
  android:versionCode="1"
  android:versionName="1.0" >

  <uses-sdk
    android:minSdkVersion="15"
    android:targetSdkVersion="15" />
 <uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />
 
  <application
    android:icon="@drawable/ic_launcher"
    android:label="@string/app_name"
    android:theme="@style/AppTheme" >
    <activity
      android:name=".MainActivity"
      android:label="@string/app_name" >
      <intent-filter>
        <action android:name="android.intent.action.MAIN" />

        <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
      </intent-filter>
    </activity>
  </application>

</manifest>

Android String Resources - strings.xml

<resources>

  <string name="app_name">Progress Bar Tutorial</string>
  <string name="menu_settings">Settings</string>
  <string name="start">Start</string>
  <string name="stop">Stop</string>
  <string name="start_download">Start File Download</string>
  <string name="my_file">My Downloaded File</string>
  <string name="finished">Finished downloading&#8230;</string>

</resources>

Android Application main Layout - activity_main.xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<RelativeLayout xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
 android:layout_width="match_parent" android:layout_height="match_parent"
 xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">

 <Button android:id="@+id/start" style="?android:attr/buttonStyleSmall"
 android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content"
 android:layout_alignParentLeft="true" android:layout_alignParentTop="true"
 android:text="@string/start" />

 <Button android:id="@+id/stop" style="?android:attr/buttonStyleSmall"
 android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content"
 android:layout_alignParentTop="true" android:layout_toRightOf="@id/start"
 android:text="@string/stop" />

 <ProgressBar android:id="@+id/progressBar1"
 android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content"
 android:layout_alignParentTop="true" android:layout_toRightOf="@+id/stop" />

 <Button android:id="@+id/download" style="?android:attr/buttonStyleSmall"
 android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content"
 android:layout_alignParentLeft="true" android:layout_below="@+id/start"
 android:text="@string/start_download" />

 <ProgressBar android:id="@+id/progressBar2"
 style="?android:attr/progressBarStyleHorizontal" android:layout_width="fill_parent"
 android:layout_height="wrap_content" android:layout_alignParentLeft="true"
 android:layout_below="@id/download" android:padding="5dp" />

 <ImageView android:id="@+id/imageView1" android:layout_width="wrap_content"
 android:layout_height="wrap_content" android:layout_alignParentLeft="true"
 android:layout_below="@+id/progressBar2" android:contentDescription="@string/my_file" />

 <TextView android:id="@+id/textView1" android:layout_width="wrap_content"
 android:layout_height="wrap_content" android:layout_alignBottom="@+id/download"
 android:layout_toRightOf="@+id/download" android:text="@string/finished"
 android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceMedium" />

</RelativeLayout>

Android Application Activity - MainActivity.java

package com.as400samplecode;

import java.io.BufferedInputStream;
import java.io.File;
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.InputStream;
import java.io.OutputStream;
import java.net.URL;
import java.net.URLConnection;

import android.os.AsyncTask;
import android.os.Bundle;
import android.app.Activity;
import android.content.Context;
import android.content.ContextWrapper;
import android.graphics.BitmapFactory;
import android.view.Gravity;
import android.view.Menu;
import android.view.View;
import android.view.View.OnClickListener;
import android.widget.Button;
import android.widget.ImageView;
import android.widget.ProgressBar;
import android.widget.TextView;
import android.widget.Toast;

public class MainActivity extends Activity implements OnClickListener{

 private ProgressBar progressBar1;
 private ProgressBar progressBar2;
 private String filepath = "MyFileStorage";
 private File directory;
 private TextView finished;
 
  @Override
  public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);
    
    ContextWrapper contextWrapper = new ContextWrapper(getApplicationContext());
    directory = contextWrapper.getDir(filepath, Context.MODE_PRIVATE);
 
    progressBar1 = (ProgressBar) findViewById(R.id.progressBar1);
    progressBar1.setVisibility(View.GONE);
    progressBar2 = (ProgressBar) findViewById(R.id.progressBar2);
    progressBar2.setVisibility(View.GONE);
    finished = (TextView) findViewById(R.id.textView1);
    finished.setVisibility(View.GONE);
    
    Button start = (Button) findViewById(R.id.start);
 start.setOnClickListener(this);
 Button stop = (Button) findViewById(R.id.stop);
 stop.setOnClickListener(this);
 Button download = (Button) findViewById(R.id.download);
 download.setOnClickListener(this);
    
  }
  
  public void onClick(View v) {

 switch (v.getId()) {
 case R.id.start:
     progressBar1.setVisibility(View.VISIBLE);
  break;
  
 case R.id.stop:
     progressBar1.setVisibility(View.GONE);
  break;
  
 case R.id.download:
     String url = "http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/05/Sna_large.png";
  grabURL(url); 
  break; 
  
  // More buttons go here (if any) ...

 }
 }
  
  public void grabURL(String url) {
 new GrabURL().execute(url);
 }
 
 private class GrabURL extends AsyncTask<String, Integer, String> {
 
 
 protected void onPreExecute() {
  progressBar2.setVisibility(View.VISIBLE);
     progressBar2.setProgress(0);
     finished.setVisibility(View.GONE);
     
   }

 protected String doInBackground(String... urls) {

  String filename = "MySampleFile.png";
  File myFile = new File(directory , filename);
  
  try {
       URL url = new URL(urls[0]);
       URLConnection connection = url.openConnection();
       connection.connect();
       int fileSize = connection.getContentLength();

       InputStream is = new BufferedInputStream(url.openStream());
       OutputStream os = new FileOutputStream(myFile);

       byte data[] = new byte[1024];
       long total = 0;
       int count;
       while ((count = is.read(data)) != -1) {
         total += count;
         publishProgress((int) (total * 100 / fileSize));
         os.write(data, 0, count);
       }

       os.flush();
       os.close();
       is.close();
       
     } catch (Exception e) {
     e.printStackTrace();
     }

  return filename;
  
 }

 protected void onProgressUpdate(Integer... progress) {
  finished.setVisibility(View.VISIBLE);
  finished.setText(String.valueOf(progress[0]) + "%");
  progressBar2.setProgress(progress[0]);
   }
 
 protected void onCancelled() {
  Toast toast = Toast.makeText(getBaseContext(), 
   "Error connecting to Server", Toast.LENGTH_LONG);
  toast.setGravity(Gravity.TOP, 25, 400);
  toast.show();

 }

 protected void onPostExecute(String filename) {
  progressBar2.setProgress(100);
  finished.setVisibility(View.VISIBLE);
  finished.setText("Finished downloading...");
  File myFile = new File(directory , filename);
  ImageView myImage = (ImageView) findViewById(R.id.imageView1);
  myImage.setImageBitmap(BitmapFactory.decodeFile(myFile.getAbsolutePath()));
 }

 }

  @Override
  public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
    getMenuInflater().inflate(R.menu.activity_main, menu);
    return true;
  }
}

References


4 comments :

 1. Nice Examlple for downloading...
  How to display process bar with % when data uploading?

  ReplyDelete
 2. đồng tâm
  game mu
  cho thuê nhà trọ
  cho thuê phòng trọ
  nhac san cuc manh
  số điện thoại tư vấn pháp luật miễn phí
  văn phòng luật
  tổng đài tư vấn pháp luật
  dịch vụ thành lập công ty trọn gói

  "Ừ... Đường Tâm Thánh mười sáu tuổi đậu tú tài, sau đó kết hôn, mười chín tuổi trúng cử, hai mươi sáu tuổi đậu Tiến sĩ; dự khuyết nửa năm, hai mươi bảy tuổi ra làm quan. Ha hả, coi như là Trạng nguyên thiên tài thì cũng cần thời gian rảnh rỗi để học tập đạo làm quan và tham chính chi đạo, trong khi đó hắn chỉ dự khuyết có nửa năm liền đi ra ngoài nhậm chức? Đây là nghi điểm thứ năm."

  "Đoạn thời gian này rõ ràng đều có nhân chứng, nhưng một tên xuất thân bần hàn trúng cử làm sĩ tử cũng đã được gọi là đại sự, nơi nơi đều vui mừng. Đằng này Đường Tâm Thánh một đường thuận lợi đậu khoa cử, ở trong tình hình chung chính là thần đồng, thiên tài trời phú. Thế nhưng danh tiếng của hắn lúc đó rất thấp, hầu như không có chút tiếng tăm nào. Đây là điều không phù hợp tâm lý mọi người."

  "Tâm lý?" Ô Thiến Thiến thoáng ngừng bút, nghi vấn nói.

  "Người như vậy, bất luận ở đâu cũng đều là nhân vật phong vân, cũng là mẫu mực, là một tấm gương hướng đạo cho mọi người noi theo. Hiển nhiên Đường Tâm Thánh lại không muốn trở thành tấm gương này, hắn luôn hạ mình. Thiếu niên đắc chí nhưng không muốn nổi danh, đây là nghi điểm thứ sáu."

  Sở Dương nói: "Nếu như hắn có tính cách luôn hạ thấp bản thân, lẽ ra làm chuyện gì cũng sẽ không truyền bá mới đúng. Nhưng kể từ khi hắn làm quan tới nay, bất kể làm chuyện tốt gì cũng sẽ trong thời gian cực ngắn lan truyền ra ngoài. Hơn nữa, hắn chỉ làm quan một địa phương nhỏ, quản lý ít người thì làm sao lan truyền nhanh như vậy được, giống như là có người ở phía sau tận lực tạo thế cho hắn."

  ReplyDelete
 3. Button start = (Button) findViewById(R.id.start);
  start.setOnClickListener(this);
  Button stop = (Button) findViewById(R.id.stop);
  stop.setOnClickListener(this);
  Button download = (Button) findViewById(R.id.download);
  download.setOnClickListener(this);


  (this cannot resolve how to fix it)

  ReplyDelete